OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SIG SP. Z O.O.
z dnia z dnia 23.04.2021 r.


§1
Postanowienia ogólne
1. SIG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000135964, kapitał zakładowy 33.034.000,00 zł, NIP: 679-27-40-424, REGON: 356579493, dalej „Sprzedawca”, jako dystrybutor materiałów budowlanych zawiera w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej umowy, których przedmiotem jest obowiązek sprzedaży oznaczonych produktów, dalej „umowy sprzedaży”. Każdorazowo kiedy w składanych Sprzedawcy zamówieniach mowa o dostawie, rozumie się przez to wyłącznie obowiązek sprzedaży zamawianych towarów.

§2
Przyjmowanie zamówień i płatności
1. Każde zamówienie, stanowiące ofertę zawarcia umowy, musi zostać wyraźnie przyjęte przez Sprzedawcę. Stosowanie art. 681 k.c. – art. 69 k.c. jest wyłączone.
2. Za dzień płatności uznaje się wyłącznie dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. Termin płatności określony w zamówieniu lub na fakturze VAT liczony jest zawsze od dnia wystawienia faktury VAT.
4. Przelew wierzytelności przysługujących Sprzedawcy, a wynikających z zawieranych ze Sprzedawcą umów sprzedaży jest dopuszczalny i nie wymaga zgody dłużnika.
5. Sprzedawca nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań dotyczących zapłaty kar umownych.
6. Sprzedawca zastrzega własność sprzedawanych towarów do momentu uiszczenia przez kupującego całej ceny.
7. Wyłączone zostaje prawo kupującego do potrącania wierzytelności wynikających z umów sprzedaży z jakimikolwiek wierzytelnościami które kupujący posiada względem Sprzedawcy.
8. W przypadku, gdy Sprzedawca zobowiązany jest wysłać towar poza granice Polski, miejscem wydania towarów jest miejsce gdzie w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

§3
Realizacja zamówień
1. Zamówienie kupującego musi zawierać co najmniej:
a) rodzaj, ilość i cenę towarów.
b) oznaczenie daty i miejsca dostarczenia towarów;
c) dane osoby składającej zamówienie oraz osoby upoważnionej do odbioru towarów.
2. Koszty transportu ponosi kupujący. Obowiązek rozładunku towaru i należytego przygotowania miejsca do rozładunku ciąży na kupującym.
3. Wszelkie zmiany miejsca i terminu dostarczenia towarów na życzenie kupującego odbywają się wyłącznie za zgodą Sprzedawcy. Kupującego obciążają wszelkie konsekwencje owych zmian.
4. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie zawartej umowy, w szczególności na organizację dostarczania towarów.
5. Jeżeli towar transportowany jest z wykorzystaniem palet, cena towaru nie uwzględnia ceny palet. Koszt ten zostanie podany na fakturze i obciąża kupującego. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmować zwrotu palet, na jakich transportowany był towar.
6. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od poszczególnych lub jeszcze niezrealizowanych części zamówienia ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, ani spełnienia jakichkolwiek innych obowiązków, jeżeli kupujący naruszy istotne postanowienie zawartej umowy lub niniejszego dokumentu, w szczególności w przypadku nieterminowych płatności lub nie przyjęcia dostawy towarów wg harmonogramu.
7. Sprzedawca nie udziela zapewnień o których mowa w art. 564 in fine k.c. Żadne oświadczenie złożone przez Sprzedawcę nie może zostać uznane za takie zapewnienie.

§4
Odpowiedzialność Sprzedawcy
1. Sprzedawca za wady sprzedawanych towarów odpowiada wyłącznie na podstawie ogólnych przepisów o rękojmi za wady. Sprzedawca nie wyraża zgody na umowną modyfikację tej odpowiedzialności.
2. Jeżeli kupującym jest osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży towarów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jednak, umowa ta nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest ograniczona w taki sposób, iż wspomnianą w niniejszym §4 ust. 2 osobę fizyczną traktuje się, jakby zawarta umowa miała dla niej charakter zawodowy. W takim przypadku w szczególności wyłączone jest stosowanie wobec takiej osoby fizycznej art. 5562 k.c., 5615 k.c. oraz stosuje się art. 563 §1 k.c.
3. Sprzedawca nie udziela gwarancji. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją ich producentów, jednak Sprzedawca nie odpowiada za treść takiej gwarancji ani za fakt jej udzielenia.
4. Wady sprzedawanych produktów nie stanowią podstawy do uchylenia się przez kupującego od obowiązku zapłaty za te produkty.
5. Kupujący ma obowiązek składać reklamacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu oraz udokumentować istnienie wad.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wydaniu lub dostarczeniu towarów, wynikające z okoliczności leżących po stronie dostawców, producentów oraz podmiotów, którym Sprzedawca zleca dostarczanie towarów, w szczególności z tytułu opóźnień wynikłych z działania tych podmiotów lub niedotrzymania przez owe podmioty terminów dostarczania towarów, chyba że opóźnienia te wynikły z winy umyślnej Sprzedawcy. Niniejsze zastrzeżenie stanowi umowne ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy, na które Kupujący wyraża zgodę składając zamówienie.
7. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody dokonane w związku z załadunkiem towarów na środek transportu zorganizowany przez Kupującego. Zastrzeżenie to nie wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone z winy umyślnej.

§5
Ochrona danych osobowych
1. SIG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Kamieńskiego 51 (dalej: SIG) jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, klientów, kontrahentów, a także innych osób, których dane są przetwarzane w ramach bieżącej działalności.
2. W ramach struktur SIG sp. z o.o. powołany został do pełnienia funkcji Inspektor Ochrony Danych – Wojciech Krawiec, e-mail: krawiec@kancelarialassota.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem i prowadzeniem rachunkowości, a także w celu realizacji zawartych umów, a w szczególności w celu realizacji dostaw. Ponadto dane kontaktowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest utrzymywanie relacji biznesowych ze stałymi klientami i kontrahentami, a także w związku ze świadczenie usług serwisowych na rzecz klientów SIG.
4. Przetwarzane przez SIG dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzeci ani do krajów trzecich, za wyjątkiem sytuacji powierzenia ich przetwarzania na zlecenie SIG podmiotom trzecim, które odbywa się na podstawie zawartych umów z podmiotami przetwarzającymi.
5. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
6. Każda osoba, której dane SIG przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
7. Dane osobowe przetwarzane przez SIG nie podlegają profilowaniu.
8. Dane osobowe przetwarzane przez SIG podchodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł.

§6
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikające z zawieranych ze Sprzedawcą umów sprzedaży rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
2. Do zawieranych umów stosuje się prawo polskie.
3. Jeżeli kupujący posługuje się wzorcami umownymi, wszelkie postanowienia sprzeczne z niniejszym dokumentem wzajemnie się znoszą. Sprzedawca nie wyraża zgody na inne postanowienia w tym przedmiocie, w szczególności takie, które zakładają stosowanie wyłącznie wzorów umownych kupującego.