REGULAMIN PLATFORMY B2B SIG.PL

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin platformy B2B SIG.pl określa ogólne warunki, zasady oraz sposób składania i realizacji zamówień za pomocą platformy B2B SIG.pl, a także warunki świadczenia innych usług drogą elektroniczną.
§ 2. Ilekroć w treści regulaminu pojawia się następujące słowo lub sformułowanie pisane wielką literą należy pod tym rozumieć:
1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Dostawa –czynność faktyczną umożliwiającą Klientowi odbiór Towaru;
3. Klient – Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca-Konsument, który posiada konto na Platformie;
4. Konto – indywidualne dla każdego Klienta konto umożliwiające dostęp i korzystanie z Platformy;
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w myśl art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2015, poz. 584 z późn. zm.), nie będąca Przedsiębiorcą-Konsumentem;
6. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w myśl art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2015, poz. 584 z późn. zm.) dokonujący zakupów bezpośrednio związanych z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, zgodnie z art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2020, poz. 287 z późn. zm.);
7. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy w jego bieżącej wersji; regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2013, poz.1422, z późn. zm.) i stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego.
8. Platforma – platforma internetowa służąca do zawierania drogą elektroniczną umów sprzedaży produktów pomiędzy Klientami a Spółką;
9. Spółka – SIG sp. z o.o., ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 135964, NIP: 6792740424, REGON: 356579493;
10. Towar – oferowany przez Spółkę do sprzedaży za pomocą Platformy produkt o oznaczonej dokładnej nazwie produktu, jego producencie, cenie i dostępności;
11. Zamówienie – oferta Klienta zawarcia umowy sprzedaży ze Spółką za pośrednictwem Platformy na zakup Towarów wyspecyfikowanych w treści Zamówienia i na warunkach w nim określonych.
§ 3. Korzystanie z Platformy jest możliwe wyłącznie przez Przedsiębiorców i Przedsiębiorców-Konsumentów. Platforma nie służy do zawierania umów z konsumentami ani innymi podmiotami nie będącymi Przedsiębiorcami, z wyjątkiem Przedsiębiorców-Konsumentów. Do Zamówień realizowanych za pośrednictwem Platformy nie mają zastosowania przepisy regulujące uprawnienia konsumentów, w tym w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, za wyjątkiem zamówień składanych przez Przedsiębiorców-Konsumentów.
§ 4. Do korzystania z Platformy niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet wyposażony w jedną z następujących przeglądarek w następującej wersji:
1. Mozilla Firefox w wersji minimum 52.0
2. Microsoft Edge w wersji minimum 16.0
3. Google Chrome w wersji minimum 67.0.
4. Safari w wersji minimum 11.0
5. Opera w wersji minimum 54.0.
oraz wyposażony w aktualną wersję programu Adobe Flash Player. Do odczytu niektórych dokumentów dostępnych na Platformie konieczny będzie program do odczytu formatu PDF.
Platforma dostępna będzie również na urządzeniach mobilnych za pomocą najnowszych wersji systemowych przeglądarek stron WWW dostępnych na platformie Android i iOS.

Rozdział 2.
Procedura składania Zamówienia
§ 5. Celem złożenia Zamówienia Klient musi posiadać Konto na Platformie. W przypadku braku Konta konieczne będzie jego założenie. Założenie Konta wymaga podania danych umożliwiających zweryfikowanie danych Klienta, tj. nazwa, adres siedziby, NIP, dane kontaktowe (imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail, telefon) oraz danych uwierzytelniających, tj. hasła i loginu, a także akceptacji postanowień Regulaminu oraz udzielenie wymaganych zgód.
§ 6. Korzystać z Konta i za jego pomocą z Platformy, a w szczególności składać Zamówienia, mogą jedynie przedstawiciele Klienta umocowani do reprezentowania Klienta w powyższym zakresie. Umożliwienie przez Klienta danej osobie dostępu do Konta oznacza jednocześnie udzielenie tej osobie pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta w zakresie korzystania z Platformy, w tym w szczególności składania Zamówień. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnianie danych umożliwiających korzystanie z Konta, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie Klient na skutek udostępnienia danych umożliwiających korzystanie z Konta mógłby ponieść. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostęp osób nieuprawnionych do danych Klienta udostępnianych za pomocą Platformy, a w szczególności takich danych jak dane finansowe związane ze składanymi przez Klienta zamówieniami.
§ 7. Po założeniu Konta następuje weryfikacja danych Klienta przez Spółkę. Po zweryfikowaniu danych w ogólnodostępnych rejestrach następuje aktywacja Konta.
§ 8. Bez zalogowania do Konta wyświetlane są ceny bazowe nieuwzględniające rabatów przyznanych Klientowi, które widoczne są dopiero po zalogowaniu do Konta. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy, wymaga uprzedniego zalogowania do Konta za pomocą danych uwierzytelniających.
§ 9. Kompletowanie Zamówienia polega na dodawaniu do koszyka kolejnych Towarów. Ceny Towarów są podawane w jednostkach cenowych (np. m2, metr bieżący, kg itp.), natomiast Zamówienia realizowane są w jednostkach magazynowych (np. opakowanie, sztuka, paczka itp.). Oferta każdego Towaru zawiera również cenę za jednostkę magazynową. W przypadku dodania do koszyka Towaru w jednostkach cenowych zostaną one zaokrąglone w górę do pełnych jednostek magazynowych.
§ 10. Informacje dotyczące ceny i dostępności Towarów prezentowane w ramach Platformy nie stanowią wiążącej oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Podawane ceny są cenami netto. Stany magazynowe są aktualizowane w stałych, cyklicznych interwałach czasowych, w związku z powyższym pomiędzy kolejnymi aktualizacjami stanów magazynowych faktyczna dostępność towarów może być inna niż wynika z aktualnie wyświetlanej dostępności. Cena prezentowana w ramach Platformy ma charakter ceny orientacyjnej i nie uwzględnia kosztów Dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z wybraną metodą płatności. Ceny prezentowane w ramach Platformy mogą ulec zmianie w każdej chwili, w tym w stosunku do Towarów już dodanych do koszyka, i nie są wiążące dla Spółki ani Klienta aż do momentu złożenia przez Klienta Zamówienia, dotyczy to w szczególności Towarów nabywanych w walutach obcych, których ceny są stale aktualizowane w zależności od kursu walut obcych w dniu poprzedzającym realizację zamówienia.
§ 11. Dostępność Towarów bez zalogowania do konta będzie oznaczać jedynie, że Towar wskazany jako „dostępny” jest dostępny w choć jednej sztuce w którymkolwiek z magazynów Spółki bez wskazywania jednak dokładnej ilości dostępnych Towarów. W przypadku zalogowania do konta dodatkowo będzie możliwe zweryfikowanie dokładnej ilości dostępnych Towarów w domyślnym magazynie w lokalizacji Klienta. Dostępność Towarów może być też oznaczona jako „dostępne w x dni”, wskazująca na dostępność we wskazanym terminie (termin ten nie uwzględnia czasu dostawy Towaru do klienta) oraz jako „na zamówienie”, których terminy dostawy do magazynów Spółki oraz cena wymagają każdorazowej weryfikacji przez Spółkę na podstawie zapytania Klienta.
§ 12. Dostępność produktów barwionych (farby, tynki itp.) jest oznaczana w liczbie łącznej dla bazy dla danego rodzaju produktów i produktów tworzonych na podstawie tej bazy. Zamówienie produktu barwionego o danym kolorze lub bazy w ramach danej grupy produktów zmniejsza równocześnie dostępność bazy oraz produktów barwionych w innych kolorach. Przykładowo gdy dostępność produktu BAZA, oraz dwóch produktów barwionych CZERWONY i ZIELONY jest oznaczona na poziomie 99, oznacza to, że w przypadku zamówienia maksymalnej dostępnej ilości każdego z produktów możliwe będzie nabycie maksymalnie po 33 z każdego, chyba, że Klient zdecyduje o innym podziale zamówienia pomiędzy dane produkty przy zachowaniu łącznej sumy równej dostępności bazy.
§ 13. Po skompletowaniu Koszyka Klient może potwierdzić Zamówienie za cenę wynikającą z sumowania cen poszczególnych Towarów.
§ 14. Celem skompletowania Zamówienia Klient musi wybrać sposób płatności i dostawy.
§ 15. Skompletowane Zamówienie stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu.
§ 16. W przypadku zamówienia z dostawą, którego wartość (bez kosztów dostawy) nie przekracza kwoty 300 zł netto, Spółka ma prawo do jego nierealizowania. W przypadku odbioru osobistego kwota minimalna zamówienia wynosi 10 zł netto.

Rozdział 3.
Dodawanie nowego użytkownika do konta Klienta
§ 17. Na Platformie istnieje funkcjonalność umożliwiająca dodawanie nowych użytkowników do Kont Klienta oraz nadawanie i ograniczanie ich uprawnień.
§ 18. Dostęp do zarządzania uprawnieniami posiada użytkownik Konta posiadający uprawnienie "Zarządzanie pracownikami".
§ 19. Osoba zarządzająca uprawnieniami, akceptując Regulamin, stosownie do brzmienia art. 473 par. 1 Kodeksu Cywilnego, przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszystkie działania osób którym nadała jakiekolwiek uprawnienia, a wynikające z nadania tych uprawnień m.in: dodania nowego Konta do Konta Klienta, zmiany uprawnień, złożonych zamówień i odpowiada za takie działania tych osób jak za swoje własne.

Rozdział 4.
Zapłata ceny
§ 20. Płatności za Zamówienia mogą być realizowane w następujący sposób:
1. gotówką;
2. przelewem bankowym w formie przedpłaty;
3. przelewem bankowym w odroczonym terminie płatności w ramach udzielonego indywidualnie przez Spółkę Klientowi limitu kredytowego.
§ 21. Dla produktów ze statusem "W twojej lokalizacji" (dostępny) płatność gotówką jest możliwa wyłącznie do kwoty 15 000 brutto. Płatność gotówką nie jest możliwa w przypadku towarów ze statusem dostępności "W pozostałych magazynach" lub "W Twojej lokalizacji na zamówienie".
§ 22. Spółka może przyznać Klientowi limit kredytowy umożliwiający składanie Zamówień z odroczonym terminem płatności. Klient może składać Zamówienia z odroczonym terminem płatności jedynie do wyczerpania limitu kredytowego oraz pod warunkiem, że wszystkie wcześniejsze płatności zostały wykonane w terminie i Klient nie zalega z żadną wymagalną płatnością. W przypadku gdy wartość kolejnego Zamówienia zsumowanego z łączną wartością nieopłaconych Zamówień danego Klienta w momencie realizacji Zamówienia przekraczałaby limit kredytowy złożenie Zamówienia z odroczonym terminem płatności nie będzie możliwe. Na Koncie będzie znajdować się aktualna informacja na temat wysokości dostępnego limitu kredytowego, ale będzie ona aktualizowana w regularnych interwałach czasowych. Pomiędzy kolejnymi aktualizacjami limitu kredytowego może on faktycznie być inny niż wyświetlany, jeżeli po ostatniej aktualizacji zostało złożone zamówienie. Zamówienia z formą płatności limit kredytowy będą weryfikowane i potwierdzane przez Spółkę.
§ 23. Wybór sposobu płatności może wpływać na cenę Zamówienia, zgodnie z informacjami udostępnianymi Klientom na Platformie.
§ 24. Po wybraniu sposobu płatności i dostawy wymagana jest realizacja płatności, w przypadku wybrania przez Klienta płatności w formie płatności elektronicznych lub przedpłaty przelewem bankowym. W przypadku płatności w formie elektronicznej płatność następuje niezwłocznie za pomocą portalu obsługującego płatności elektroniczne. W przypadku przedpłaty przelewem bankowym Klient otrzymuje informację na temat danych umożliwiających realizację przelewu.
§ 25. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze Zamówienia w oddziale Spółki, zamówiony Towar jest rezerwowany dla Klienta na czas 3 dni roboczych. Po upłynięciu ww. terminu Zamówienie jest anulowane.
§ 26. W przypadku przedpłaty, zamówiony Towar jest rezerwowany dla Klienta na czas 3 dni roboczych. W przypadku niezaksięgowania wpłaty w ciągu 3 dni roboczych Zamówienie jest anulowane.
§ 27. W przypadkach przewidzianych prawem tzw. odwrotnego obciążenia VATem wartość zamówienia zostanie skorygowana o kwotę podatku VAT za Towary objęte odwrotnym obciążeniem.
§ 28. W przypadku Zamówienia zawierającego produkty paletowe koszt Zamówienia może zostać po zrealizowaniu dostawy podwyższony o wartość palet. W przypadku formy płatności z góry za Zamówienie Klient może do 7 dni zwrócić nieuszkodzone palety. W przypadku braku zwrotu Klient będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kosztów palet na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury VAT. W przypadku Klienta posiadającego limit kredytowy koszt palet zostanie odliczony od limitu kredytowego.
§ 29. W przypadku wyboru innej formy płatności niż tej, o której mowa w § 20 ust. 3, jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz Spółki, realizacja zamówienia może zostać wstrzymana do czasu uregulowania tych należności.

Rozdział 5.
Odbiór i dostawa
§ 30. Dostępne są następujące formy odbioru Zamówienia:
1. odbiór osobisty w najbliższym magazynie;
2. dostawa pod wskazany adres za pomocą zwykłego samochodu dostawczego;
3. dostawa pod wskazany adres za pomocą samochodu dostawczego wyposażonego w windę;
4. dostawa pod wskazany adres za pomocą samochodu dostawczego wyposażonego w dźwig.
§ 31. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawy poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej są możliwe wyłącznie na mocy indywidualnych ustaleń i mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami transportu. Aktualny koszt danego rodzaju dostawy będzie wynikał z informacji wyświetlanej w oknie wyboru sposoby dostawy przy realizacji poszczególnego Zamówienia. Koszty dostawy i rozładunku będą wyliczane zgodnie z tabelą dostępną na stronie https://www.sig.pl/warunki-dostawy. Koszty dostawy i rozładunku mogą być różne dla dostawy z najbliższego, domyślnego dla Klienta magazynu oraz dostaw z innych magazynów. Prezentowane koszty mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą ulec zmianie. Jeśli faktyczny koszt będzie wyższy niż prezentowany podczas składania zamówienia, klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. W takim przypadku klient będzie miał prawo do odwołania złożonego zamówienia.
§ 32. Koszt dostawy może zostać uwzględniony na fakturze jako osobna pozycja lub rozłożony proporcjonalnie pomiędzy kolejnymi pozycjami zawierającymi ceny zamówionych Towarów. W przypadku rozłożenia kosztów dostawy proporcjonalnie w wyniku zaokrąglania cen kolejnych pozycji do drugiego miejsca po przecinku, a także ze względu na ewentualne różnice w stawce podatku VAT, koszt dostawy może nieznacznie różnić się od tego, który wynika to z informacji, o której mowa w § 31.
§ 33. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Spółki dostawa Zamówienia nie będzie możliwa w wybrany sposób (np. ze względu na brak osoby do odbioru Zamówienia pod wskazanym adresem lub brak możliwości rozładunku Zamówienia z przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta), Zamówienie będzie możliwe do odbioru osobistego w najbliższym magazynie, a opłata za dostawę nie podlega zwrotowi. Klient może zamówić ponowną dostawę Zamówienia w dowolny z dostępnych sposobów. Cena ponownej dostawy będzie osobno naliczona, zgodnie z cenami dostawy wynikającymi z § 31.
§ 34. Termin odbioru lub dostawy będzie oznaczony w treści Zamówienia.
§ 35. Spółka nie ponosi wobec Przedsiębiorców odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie w dostarczeniu towarów, wynikające z okoliczności leżących po stronie dostawców, producentów oraz podmiotów, którym Spółka zleca wykonanie dostaw, w szczególności niedotrzymania terminów dostaw przez owe podmioty, chyba że opóźnienia te wynikły z winy umyślnej Spółki. Zastrzeżenie to należy uznać za umowne ograniczenie odpowiedzialności Spółki.

Rozdział 6.
Potwierdzenie, zmiana, anulowanie Zamówienia
§ 36. Do końca dnia roboczego następującego po dniu złożenia Zamówienia, lub po dniu zaksięgowania płatności w przypadku wyboru płatności elektronicznej lub przedpłaty przelewem bankowym jako formy płatności, Spółka poinformuje Klienta o rejestracji Zamówienia lub o braku możliwości realizacji Zamówienia ze wskazanych powodów.
§ 37. W przypadku poinformowania przez Spółkę Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia Spółka wskaże przyczyny braku możliwości realizacji Zamówienia i w miarę możliwości zaproponuje modyfikacje treści Zamówienia umożliwiające jego realizację.
§ 38. Zmiana lub anulowanie Zamówienie jest możliwe do momentu jego rejestracji. Po rejestracji Zamówienia zmiana jakichkolwiek jego warunków lub jego anulowanie wymaga bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem handlowym Spółki i jest uzależnione od uznania Spółki, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Przedsiębiorców-Konsumentów.
§ 39. W przypadku anulowania Zamówienia gdy Zamówienie było opłacone za pomocą płatności elektronicznej lub przedpłaty przelewem bankowym Spółka niezwłocznie zwraca uiszczoną przez Klienta kwotę przelewem na jego rachunek bankowy.

Rozdział 7.
Odpowiedzialność Spółki za Towar i zwroty
§ 40. Spółka ponosi odpowiedzialność za towar na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 2016, poz. 380 z późn. zm.).
§ 41. Spółka ponosi odpowiedzialność za wady Towaru (rękojmia), które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w chwili wydania Towaru.
§ 42. Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca-Konsument odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi jest ograniczona w taki sposób, iż Przedsiębiorcę-Konsumenta traktuje się, jakby zawarta umowa miała dla niego charakter zawodowy. W takim przypadku w szczególności wyłączone jest stosowanie wobec niego art. 5562 k.c., 5615 k.c. oraz stosuje się art. 563 §1 k.c.
§ 43. Spółka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru w sytuacji, gdy:
a. Klient przetworzył Towar;
b. wady Towaru powstały w trakcie transportu Towaru w przypadku, gdy transport leżał po stronie Klienta;
c. wady Towaru powstały w trakcie rozładunku;
d. wady Towaru wynikają z dokonania przez Klienta samowolnej naprawy Towaru bez zgody Spółki;
e. wada Towaru wynikła z niewłaściwego korzystania z Towaru lub jego przechowywania, wbrew instrukcji i zaleceniom producenta i Spółki oraz wbrew zasadom sztuki budowlanej.
§ 44. Nie stanowi wady Towaru drobne odstępstwo kolorystyczne pomiędzy kolorem Towaru prezentowanym w ramach Platformy a jego rzeczywistym kolorem oraz inne drobne odstępstwa w wyglądzie Towaru prezentowanym w ramach Platformy a wyglądem rzeczywistym niewpływające na jego funkcjonalność. W szczególności w przypadku produktów barwionych jedynym punktem odniesienia dla Klienta są jedynie oficjalne próbniki producenta danego produktu.
§ 45. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zweryfikowania stanu Towaru w momencie dostawy. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń przez Przedsiębiorcę w momencie dostawy Przedsiębiorca może powoływać się na wady Towaru jedynie jeżeli nie było możliwe ich stwierdzenie w momencie odbioru dostawy. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu wad Towaru jeżeli nie powiadomi Spółki o wykryciu wady w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia, ale nie później niż po upływie 1 roku od daty wydania Przedsiębiorcy Towaru.
§ 46. Celem zgłoszenia reklamacji Towaru Klient powinien zwrócić się do przedstawiciela handlowego Spółki. Reklamacje Klient zobowiązany jest złożyć na formularzu znajdującym się na pod linkiem https://static.sig.pl/files/pliki/formularz_odstapienia_od_umowy_sig.pdf oraz udokumentować istnienie wad.
§ 47. Klient, po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego, zostaje poinformowany czy zgłoszenie zostało uznane czy też odrzucone i z jakich powodów. W przypadku konieczności wykonania ekspertyzy przez podmioty trzecie Spółka poinformuje o tym fakcie Klienta w ww. terminie, a rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego nastąpi dopiero po wykonaniu ekspertyzy.
§ 48. Przedstawiciel Spółki w razie potrzeby dokonuje oględzin Towaru w miejscu jego wydania Klientowi, a Klient ma obowiązek udostępnić Spółce Towar celem jego zbadania Odmowa umożliwienia wykonania oględzin Towaru będzie jednoznaczna z odmownym rozpatrzeniem zgłoszenia reklamacyjnego.
§ 49. W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego Spółka proponuje usunięcie wady Towaru, wymianę na Towar wolny od wad lub odpowiednią transakcję korygującą, w tym zwrot ceny. Klient ma prawo wyboru sposobu uczynienia zadość uznanemu przez Spółkę zgłoszeniu reklamacyjnemu, które Spółka w miarę możliwości będzie uwzględniać.
§ 50. Na niektóre Towary może być udzielona dodatkowa gwarancja producenta Towaru. Realizacja uprawnień Klienta z tytułu dodatkowej gwarancji producenta jest realizowana zgodnie z procedurą producenta zgodnie z dokumentacją gwarancyjną producenta dostarczaną wraz z Towarem.
§ 51. Spółka nie gwarantuje Przedsiębiorcom prawa zwrotu niewadliwego Towaru. Wnioski Przedsiębiorców o zwrot niewadliwego Towaru będą rozpatrywane indywidualnie i w tym celu Przedsiębiorca powinien skontaktować się z doradcą klienta w najbliższym oddziale Spółki.
§ 52. Złożenie zgłoszenia reklamacyjnego w stosunku do jeszcze nieopłaconych Towarów nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty.

Rozdział 8.
E-faktura
§ 53. Za pomocą Platformy Spółka może doręczać Klientowi faktury za zrealizowane Zamówienia w ramach usługi e-faktura.
§ 54. Platforma umożliwia doręczanie Klientom faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących.
§ 55. Celem uruchomienia usługi e-faktura Klient winien pobrać ze strony www Spółki oświadczenie o akceptacji faktur wysyłanych drogą elektroniczną, wypełnić i odesłać oryginał podpisanego oświadczenia na adres siedziby Spółki: ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków lub skan na adres e-mai: kontakt@sig.pl oraz zaakceptować treść Regulaminu.
§ 56. Uruchomienie usługi e-faktura jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej.
§ 57. Oświadczenie, o którym mowa w § 55, może być podpisane jedynie przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z informacjami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub osobę wyraźnie, imiennie upoważnioną do złożenia ww. oświadczenia przez ww. osobę lub osoby.
§ 58. Osoba, składająca w imieniu Klienta oświadczenie, o którym mowa w § 55, wraz z jego złożeniem, oświadcza, że jest wedle swojej najlepszej wiedzy upoważniona do złożenia ww. oświadczenia i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ew. szkody Spółki lub Klienta wynikłe z faktu, że w momencie składania oświadczenia nie była prawidłowo umocowana do jego złożenia.
§ 59. Aktywacja usługi e-faktura nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia, o którym mowa w § 55.
§ 60. Po aktywacji usługi e-faktura faktury wystawiane przez Spółkę będą dostępne na Platformie, a zawiadomienie o ich wystawieniu będzie wysyłane na adres e-mail wskazany w oświadczeniu, o którym w § 54. Zmiana ww. adresu e-mail wymaga kontaktu z infolinią i potwierdzenia tej zmiany poprzez wysłanie wiadomości email na adres: kontakt@sig.pl
§ 61. Rezygnacja z usługi e-faktura wymaga kontaktu z infolinią i potwierdzenia rezygnacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@sig.pl Usługa zostaje wstrzymana w terminie 7 dni roboczych od złożenia oświadczenia przez Klienta o rezygnacji.
§ 62. Spółka zastrzega sobie możliwość doręczania faktur w zwykłej formie papierowej nawet pomimo aktywacji usługi e-faktura w przypadku problemów technicznych z funkcjonowaniem Platformy.
§ 63. Faktury w ramach usługi e-faktura będą dostępne z poziomu Platformy nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich wystawienia.
§ 64. Datą doręczenia faktury Klientowi będzie data otrzymania przez niego wiadomości e-mail z adresu efaktura@sig.pl z informacją o wystawieniu faktury, wysłaną na wskazany adres e-mail.
§ 65. Datą potwierdzenia odbioru faktury korygującej zmniejszającej będzie data pobrania dokumentu z Platformy.
§ 66. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie sobie nieprzerwanej możliwości odbierania wiadomości wysyłanych na wskazany adres e-mail. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie może ponieść Klient w związku z brakiem możliwości odbierania wiadomości wysyłanych na wskazany adres, o ile w odpowiednim terminie nie zgłosił Spółce woli zmiany ww. adresu, zgodnie z § 59.
§ 67. Faktury będą dostępne na Platformie przez okres 6 lat licząc od ostatniego dnia roku, w którym wystawiona została faktura.
§ 68. Faktury w ramach usługi e-faktura będą dostępne za pośrednictwem Platformy w formacie PDF i wymagają po stronie Klienta oprogramowania umożliwiającego odczytanie ww. formatu.

Rozdział 9.
Uprawnienia Przedsiębiorców-Konsumentów
§ 69. Klient składa zamówienie jako Przedsiębiorca-Konsument w sytuacji, gdy zamówienie to nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego z zakresu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Spółka zastrzega sobie wobec Klientów powołujących się na uprawnienia zastrzeżone dla Przedsiębiorców-Konsumentów możliwość weryfikowania statusu Klienta jako Przedsiębiorcy-Konsumenta w oparciu o ujawniony zakres działalności gospodarczej Klienta, w tym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale też w innych źródłach oraz w oparciu o treść Zamówienia.
§ 70. Przedsiębiorca-Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.
§ 71. Bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się wraz z wydaniem lub dostarczeniem Towaru Przedsiębiorcy-Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, innej niż przewoźnik. W przypadku Zamówień obejmujących wiele Towarów wydawanych lub dostarczanych Przedsiębiorcy-Konsumentowi osobno, partiami lub w częściach bieg ww. terminu rozpoczyna się wraz z wydaniem lub dostarczeniem ostatniej rzeczy, partii lub części.
§ 72. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Przedsiębiorca-Konsumenta musi poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres kontakt@sig.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest zawarty
w Załaczniku Nr 1 do Regulaminu.
§ 73. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Przedsiębiorca-Konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
§ 74. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego drogą elektroniczną Spółka niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia.
§ 75. Odstąpienie od Umowy ma ten skutek, że uważa się ją za niezawartą. W przypadku odstąpienia przez Przedsiębiorcę-Konsumenta od Umowy, zanim Spółka przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
§ 76. W przypadku odstąpienia od Umowy Spółka zwraca niezwłocznie wszystkie otrzymane od Przedsiębiorcę-Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Przedsiębiorcę-Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany na Platformie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Spółka otrzymała oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Przedsiębiorcę-Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Przedsiębiorca-Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku z tym zwrotem.
§ 77. Spółka może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
§ 78. Przedsiębiorca-Konsument, który odstąpił od Umowy, winien na własny koszt zorganizować zwrot Towaru w miejsce uzgodnione ze Spółką lub przekazać Towar w punkcie handlowym Spółki, w którym został nabyty. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Spółki o odstąpieniu od Umowy.
§ 79. Przedsiębiorca-Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
§ 80. Przedsiębiorcy-Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku umów:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Przedsiębiorcy-Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 81. Spółka jest Administratorem Danych Osobowych dla danych osobowych pozyskanych od Klienta za pośrednictwem Platformy. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów jest umożliwienie Klientom korzystania z Platformy, realizacji Zamówień oraz marketingu Towarów sprzedawanych przez Spółkę. Dane te, z zachowaniem wszelkich wymogów określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, będą przekazywane podmiotom trzecim jedynie w zakresie w jakim przetwarzać ma prawo przetwarzać te Dane Spółka i wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Platformy, realizacji Zamówień oraz marketingu Towarów Spółki. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do ich treści i ich poprawiania. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić korzystanie z Platformy. Klient każdorazowo przekazując lub powierzając jakiekolwiek dane osobowe Spółce zapewni, że ma podstawę do ich przetwarzania zgodnie z prawem i powierzenie lub przekazanie tych danych nie narusza obowiązującego prawa.
§ 82. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw Klientów i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez Spółkę. Spółka z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu zablokuje Klientowi możliwość korzystania z Konta i poinformuje go o tym fakcie.
§ 83. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


.....

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY dla PRZEDSIĘBIORCY-KONSUMENTA
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SIG sp. z o.o., ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków, e-mail: kontakt@sig.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących Towarów(*):

• ______________________________________________

• ______________________________________________

• ______________________________________________

• ______________________________________________

• ______________________________________________

• ______________________________________________

• ______________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ____________

Imię i nazwisko nazwa firmy Przedsiębiorcy-Konsumenta: ___________

Adres Przedsiębiorcy-Konsumenta: _____________

Podpis Przedsiębiorcy-Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

____________

Data: ________

(*) Niepotrzebne skreślić.