REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SIGup 2023

§1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami.
2. Program – program lojalnościowy, którego zasady określa Regulamin.
3. Organizator - SIG sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kamieńskiego 51,30-644 Kraków, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000135964, kapitał zakładowy 33.034.000,00 zł, NIP: 679-27-40-424, REGON: 356579493.
4. Towary Promowane – aktualny wykaz produktów punktowanych w programie na sig.pl pod linkiem: www.sig.pl/promocje/sigup-aktualne-punktowanie.
5. Nagroda - aktualny wykaz nagród w programie dostępny na sig.pl pod linkiem: www.sig.pl/promocje/sigup-nagrody.
6. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom na zasadach określonych w Regulaminie.
7. Uczestnik – osoba prawna nabywająca Towary na własny rachunek lub osoba fizyczna, działająca jako przedsiębiorca i nabywająca towary na własny rachunek, albo osoba fizyczna będąca pracownikiem podmiotu nabywającego Towary od Organizatora.
8. Okres Rozliczeniowy – rok kalendarzowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia.
9. Konto Uczestnika – konto na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.sig.pl.


§2. Reguły Programu

1. Niniejszy regulamin reguluje kształt stosunku zobowiązaniowego pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami.
2. Uczestnikiem jest podmiot spełniający określone w Regulaminie warunki uznania go za Uczestnika i zarejestrowany w Programie, pod warunkiem:
a) akceptacji Regulaminu oraz określenia w jakim charakterze uczestniczy w Programie - na stronie sig.pl pod linkiem www.sig.pl/promocje/sigup-regulamin lub,
b) zarejestrowany automatycznie na podstawie zgody udzielonej przy okazji uczestnictwa w innych akcjach organizowanych przez Organizatora.
3. W trakcie trwania Programu Uczestnicy będą mogli nabywać Towary Promowane. Aktualny wykaz Towarów Promowanych na stronie sig.pl pod linkiem www.sig.pl/promocje/sigup-aktualne-punktowanie
4. Za nabywanie Towarów Promowanych Uczestnik będzie otrzymywać Punkty. Naliczanie punktów za zafakturowane zakupy produktów promowanych liczone będzie od 1 dnia miesiąca w którym została dokonana rejestracja. Aktualny sposób przydzielania punktów dostępny na stronie sig.pl pod linkiem www.sig.pl/promocje/sigup-punktowanie
5. Punkty zbierane są przez Uczestników w ramach Okresu Rozliczeniowego. Z upływem 3 miesięcy kalendarzowych od końca każdego Okresu Rozliczeniowego Punkty zebrane przez Uczestnika podlegają wyzerowaniu.
6. Jeżeli Uczestnik zgłosił swój udział w Programie jako osoba zatrudniona przez podmiot nabywający Towary od Organizatora, Uczestnik otrzymywał będzie Punkty za nabywanie Towarów na podstawie umów sprzedaży, przy zawarciu których Uczestnik ten działał jako samodzielny przedstawiciel podmiotu, który go zatrudnia, zawartych pomiędzy Organizatorem a podmiotem zatrudniającym tego Uczestnika, w Okresie Rozliczeniowym. Osoba fizyczna będąca pracownikiem podmiotu nabywającego Towary od Organizatora, będąca Uczestnikiem Programu zobowiązuje się poinformować pracodawcę o udziale w Programie i o jego zasadach.
7. W sytuacji gdy rejestracji dokona osoba prawna lub osoba fizyczna, działająca jako przedsiębiorca i nabywająca Towar na własny rachunek a także pracownik w/w podmiotów, Punkty za nabywanie Towarów uzyskuje wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna, działająca jako przedsiębiorca i nabywająca Towar na własny rachunek, chyba, że podmioty te dokonają z pracownikami innych ustaleń i poinformują o powyższym Organizatora. Jeżeli zastosowanie się do takich ustaleń byłoby dla Organizatora utrudnione, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji pracownika podmiotów o których mowa w zdaniu poprzednim, jako Uczestnika.
8. W trakcie trwania Programu Organizator może organizować osobne akcje marketingowe. W ich trakcie może nastąpić zmiana zarówno Nagród jak i Towarów Promowanych oraz Punktów.
9. Organizator ma prawo do skorygowania ilości Punktów posiadanych przez Uczestnika, jeśli ich zostały przyznane uczestnikowi w wyniku błędnego działania platformy internetowej lub programu komputerowego i sprzecznie z zasadami punktowania o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu. Organizator skoryguje również posiadaną przez Uczestnika ilość punktów jeśli Uczestnik nabył je w wyniku niedozwolonej ingerencji w systemy Organizatora.


§2a. Punty Zaliczkowe

1. W trakcie trwania Programu, na podstawie wyłącznej i swobodnej decyzji Organizatora, Uczestnik, z wyłączeniem osób fizycznych będących pracownikami podmiotu nabywającego Towary od Organizatora, może otrzymać Punkty w trybie zaliczkowym, przyznane na poczet przyszłych zakupów Towarów Promowanych – "Punty Zaliczkowe".
2. Punkty Zaliczkowe przyznawane są tylko i wyłącznie pod warunkiem, iż dany Uczestnik zobowiąże się w terminie wyznaczonym przez Organizatora, do nabycia Towarów Promowanych na taką kwotę, jaka byłaby konieczna do otrzymania ilości Punktów odpowiadającej przyznanym Punktom Zaliczkowym, pod rygorem zapłaty kary określonej w §2 ust. 5 poniżej.
3. Punktami Zaliczkowymi Uczestnik może dysponować tak samo jak Punktami.
4. Z związku z faktem, iż Punkty Zaliczkowe przyznawane są na poczet przyszłych zakupów Towarów Promowanych, do czasu wykonania zobowiązania o którym mowa w §2a ust. 2 Punkty przyzwane Uczestnikowi za bieżące nabywanie Towarów zaliczane będą automatycznie na poczet pokrycia Punktów Zaliczkowych i nie będzie można ich wykorzystać do odbioru Nagrody.
5. Na wypadek niewykonania zobowiązania Organizator ustali w jakim zakresie zakupy Towarów Promowanych dokonane przez Uczestnika nie pokrywają przyznanych Punktów Zaliczkowych, z zaokrągleniem do pełnych Punktów Zaliczkowych. W takiej sytuacji, Punkty Zaliczkowe odpowiadające wyliczeniom o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną odjęte od salda Punktów Zaliczkowych Uczestnika. W przypadku, gdyby, z uwagi na wcześniejsze wykorzystanie Punktów Zaliczkowych, Uczestnik nie posiadał na swoim saldzie Punktów Zaliczkowych w ilości ustalonej przez Organizatora zgodnie z niniejszym ustępem, Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty Organizatorowi kary umownej w wysokości 20 gr (słownie: dwudziestu groszy) netto za każdy brakujący punkt.


§3. Konto Uczestnika

1. Podczas trwania Programu Uczestnik będzie miał dostęp do Konta Uczestnika.
2. Wymogi techniczne do korzystania z Konta Uczestnika to dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji minimum 52.0, Internet Explorer w wersji minimum 9.0, Microsoft Edge w wersji minimum 16.0, Google Chrome w wersji minimum 67.0., Safari w wersji minimum 11.0, Opera w wersji minimum 54.0. Spełnienie wymogów technicznych umożliwiających dostęp do Konta Uczestnika obciąża Uczestnika.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania możliwości dostępu do Konta Użytkownika z uwagi na konieczność przeprowadzenia serwisu swoich systemów informatycznych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Konta Użytkownika wynikające z okoliczności, którym nie mógł zapobiec, pomimo dochowania należytej staranności.


§4. Odbiór Nagrody

1. Uczestnik w każdym momencie może dokonać odbioru Nagrody.
2. Rozpoczęcie procedury odbioru Nagrody dokonuje się poprzez skorzystanie z Konta Użytkownika i wypełnienie Formularza Odbioru Nagrody. Sposób wydania poszczególnych nagród wykazany na sig.pl pod linkiem www.sig.pl/promocje/sigup-odbior-nagrody.
3. W przypadkach wskazanych na sig.pl pod linkiem www.sig.pl/promocje/sigup-odbior-nagrody Uczestnik ma prawo skorzystać z opcji dopłaty.
4. W ramach procedury odbioru Nagrody Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz odbioru nagrody, niezbędny do rozliczenia wydania nagrody zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz zgodnie z prawdą. W sytuacji, gdy w przypadku niezgodnego z prawdą wypełnienia formularza o którym mowa w zdaniu poprzednim Organizator poniesie odpowiedzialność za naruszenie prawa podatkowego lub administracyjnego, bądź też odpowiedzialność karno-skarbową, Uczestnik zobowiązuje się naprawić szkodę i zwrócić wszelkie poniesione przez Organizatora koszty, w tym koszty kar nałożonych przez jakikolwiek organ władzy publicznej, wynikłe z niezgodnego z prawdą wypełnienia formularza.
5. W przypadku gdy nagrodę odbiera osoba prawna nabywająca Towary na własny rachunek lub osoba fizyczna, działająca jako przedsiębiorca i nabywająca towary na własnych rachunek Organizator informuje, że nagroda w Programie stanowi dla jego Uczestnika przychód z wykonywanej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach właściwych dla danego Uczestnika.
6. W przypadku gdy nagrodę/y odbiera osoba fizyczna będąca pracownikiem podmiotu nabywającego Towary od Organizatora, Organizator sporządzi i wyślę deklarację PIT-11 na wartość nagród zdobytych w programie w okresie rozliczeniowym.
7. Po zamknięciu okresu rozliczeniowego, do 30 stycznia zostanie wygenerowany na sig.pl na Koncie Użytkownika link do pobrania protokołu odbioru z wykazem łącznej wartości nagród odebranych w programie w okresie rozliczeniowym
8. Dodatkowo, aby uzyskać Nagrodę Uczestnik, lub podmiot który zatrudnia Uczestnika, musi:
1) nie być w zwłoce z zapłatą jakichkolwiek wierzytelności względem Organizatora;
2) spełnić w terminie wszystkie świadczenia Uczestnika, jako kupującego, wynikających z zawarcia umów sprzedaży Towarów, w związku z którymi to umowami przyznano Punkty Uczestnikowi.
9. Nagrody w postaci kart przedpłaconych (np. SODEXO) wymagają dodatkowej aktywacji. Procedura aktywacji znajduje się pod linkiem sigup_aktywacja_karty.pdf . Aktywacja karty możliwa jest najpóźniej do upływu 3 miesięcy od końca Okresu Rozliczeniowego w którym wypełniono formularz odbiory karty przedpłaconej. W sytuacji braku aktywacji karty przedpłaconej w tym okresie uznaje się, że Uczestnik zrzekł się Nagrody, aktywacja karty nie będzie już możliwa, a Punkty wykorzystane na jej otrzymanie ulegają wyzerowaniu.
10. Wszelkie karty przedpłacone wydane do końca 2023 r., które nie zostały aktywowane do 31 marca 2024 r. ulegają przepadkowi, tj. uznaje się, że Uczestnik zrzekł się Nagrody a Punkty wykorzystane na ich otrzymanie ulegają wyzerowaniu.


§4a. SIGup cegiełka

1. Uczestnik ma prawo przeznaczyć uzyskane punkty, rezygnując tym samym z możliwości ich wykorzystania do odbioru nagrody, na wsparcie aktualnie wspieranej przez Organizatora organizacji społecznej (Cegiełka SIGup).
2. Wybierając Cegiełkę SIGup Organizator w zamian za odjęcie z konta Uczestnika określonej liczby punktów przekaże określoną kwotę pieniężną na rzecz wspieranej przez Organizatora organizacji społecznej.
3. Wybór kwoty jaką Organizator przekaże na rzecz aktualnie wspieranej przez Organizatora organizacji społecznej odbywa się na takich samych zasadach jak wybór Nagrody.
4. Informacja o aktualnie wspieranej przez Organizatora organizacji społecznej znajduje się pod adresem www.siepomaga.pl/sig-dla-ukrainy.


§5. Postanowienia końcowe

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być składane wyłącznie na piśmie, w odniesieniu do konkretnego Okresu Rozliczeniowego, listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej do 30 dnia po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje doręczone po tej dacie nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
2. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian w Regulaminie, wstrzymania Programu, jego przedłużenia lub zawieszenia na czas określony.
4. Organizator ma prawo usunięcia Uczestnika z Programu, w sytuacjach gdy:
a) Uczestnik będący pracownikiem podmiotu nabywającego Towary od Organizatora przestanie być pracownikiem tego konkretnego podmiotu;
b) Uczestnik będący osobą prawna nabywająca Towary na własny rachunek lub osobą fizyczną, działająca jako przedsiębiorca i nabywająca towary na własny rachunek nie dokona od Organizatora zakupów towarów przez cały okres danego Okresu Rozliczeniowego.
5. Organizator dokonuje usunięcia Uczestników z Programu którzy w danym Okresie Rozliczeniowym spełnili warunki o których mowa w §5 ust. 1 nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy kalendarzowych od końca danego Okresu Rozliczeniowego, informując o tym jednocześnie Uczestnika mailem na adres podany podczas rejestracji.
6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu. Wszelkie materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Programu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
9. Regulamin dostępny jest w punktach sprzedaży Organizatora oraz na stronie www.sig.pl.
10. Organizator oświadcza, iż w z związku z organizacją Programu będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującym prawem. Warunkiem wzięcia udziału w Programie będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Programie. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników mogą być powierzane podmiotom trzecim w celu realizacji Programu, w tym w szczególności celem realizacji Nagród w postaci wyjazdów i wycieczek.


Organizator:
SIG. Sp. z o.o.