REGULAMIN PROMOCJI Prefix

I. Postanowienia ogólne:

1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja, organizowana przez SIG sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gen. H. Kamieńskiego 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135964, o kapitale zakładowym 33.034.000 zł., posiadającą REGON: 356579493 oraz NIP: 679-27-40-424, zwaną Organizatorem Promocji.
2. Promocja odbywa się w Oddziałach Organizatora Promocji. Promocja rozpoczyna się w dniu 1.10.2020r. i trwa do dnia 31.10.2020r. lub do wyczerpania zapasów T-shirtów.
3. Uczestnikiem Promocji może być każdy podmiot nabywający towary od Organizatora Promocji, z wyłączeniem konsumentów, pod warunkiem rejestracji w Programie SIGUP najpóźniej do 31.10.2020 r.
4. W ramach Promocji Uczestnicy Promocji będą mogli nabyć prawo do zakupu oferowanych przez Organizatora Promocji T-shirtów po promocyjnej cenie. Rodzaj oferowanych T-shirtów zależy wyłącznie od Organizatora Promocji, w szczególności od dostępności danego T-shirt w magazynie oddziału Organizatora Promocji w jakim Towary nabywa Uczestnik Promocji.


II. Zasady Promocji:

1. W okresie trwania promocji, w ramach sprzedaży premiowej, Uczestnik Promocji za każdy zafakturowany zakup kołków fasadowych Prefix, zaślepek Prefix za kwotę 100 zł netto będzie mógł nabyć T-shirt za 1 zł netto. Wykaz kołków fasadowych Prefix oraz zaślepek Prefix biorących udział w promocji określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki w &2 pkt 1 otrzyma od Organizatora Promocji do 7 dni roboczych od zakończenia promocji informację mailową jaki wybiera rozmiar T-Shirt. Uczestnik Promocji będzie miał 3 dni robocze na wskazanie rozmiaru T-shirt, co będzie stanowiło oświadczenie woli o nabyciu oferowanego w promocyjnej cenie towaru. W przypadku braku złożenia oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzednim, oferta nabycia T-shirt polaru w promocyjnej cenie wygasa.
3. Organizator Promocji prześle T-shirt do wskazanego przez Uczestnika Promocji oddziału przedsiębiorstwa Organizatora Promocji lub na adres wskazany przez Uczestnika Promocji w terminie do 20 dni roboczych od zakończenia promocji
4. T-shirt zostanie wydany wyłącznie temu Uczestnikowi, który spełnił warunki w &II pkt. 1.
5. Po otrzymaniu T-shirtu/ T-shirtówi Uczestnik Promocji zostanie zafakturowany przez SIG na kwotę 1 zł netto x ilość otrzymanych T-shirtów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika z przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających zakup towarów ( faktury VAT, dokumenty WZ).


III. Postanowienia końcowe:

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane wyłącznie na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej do dnia 15.10.2020 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje doręczone po tej dacie nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
2.Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację jego zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian w Regulaminie, wstrzymania Promocji, jej przedłużenia lub zawieszenia na czas określony. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora Promocji.
7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Promocji i w Oddziałach Organizatora Promocji.

Kraków, dnia 1.10.2020r.

ORGANIZATOR PROMOCJI:
SIG Sp. z o.o.


.....


ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU PROMOCJI PREFIX - spis produktów objętych promocją:

NAZWA PRODUKTU INDEKS SIG
KOŁEK DO IZOLACJI 10/090MM PLASTIK (250) PREFIX VSU-KI-090 KOE T024053
KOŁEK DO IZOLACJI 10/120MM METAL (250) PREFIX VSU-KI-120M KOE T062443
KOŁEK DO IZOLACJI 10/120MM PLASTIK (250) PREFIX VSU-KI-120 KOE T024183
KOŁEK DO IZOLACJI 10/140MM METAL (250) PREFIX VSU-KI-140M KOE T062444
KOŁEK DO IZOLACJI 10/140MM PLASTIK (250) PREFIX VSU-KI-140 KOE T024184
KOŁEK DO IZOLACJI 10/160MM METAL (250) PREFIX VSU-KI-160M KOE T024062
KOŁEK DO IZOLACJI 10/160MM PLASTIK (250) PREFIX VSU-KI-160 KOE T024280
KOŁEK DO IZOLACJI 10/180MM METAL (250) PREFIX VSU-KI-180M KOE T024203
KOŁEK DO IZOLACJI 10/180MM PLASTIK (250) PREFIX VSU-KI-180 KOE T024177
KOŁEK DO IZOLACJI 10/200MM METAL (250) PREFIX VSU-KI-200M KOE T027653
KOŁEK DO IZOLACJI 10/200MM PLASTIK (250) PREFIX VSU-KI-200 KOE T046010
KOŁEK DO IZOLACJI 10/220 MM PLASTIK  (250)PREFIX VSU-KI-220-KOE T046096
KOŁEK DO IZOLACJI 10/220MM METAL (250) PREFIX VSU-KI-220M KOE T046096
KOŁEK DO IZOLACJI 10/220MM PLASTIK (250) PREFIX VSU-KI-220 KOE T046011
KOŁEK DO IZOLACJI 10/220MM PLASTIK (250) PREFIX VSU-KI-220 KOE T046011
KOŁEK DO IZOLACJI 10/260MM METAL (200) PREFIX VSU-KI-260M KOE T062445
KOŁEK DO IZOLACJI DŁ. STREFA ROZPOROWA 10/160MM METAL (250) PREFIX VSU-KI-160N KOE T062452
KOŁEK DO IZOLACJI DŁ. STREFA ROZPOROWA 10/180MM METAL (250) PREFIX VSU-KI-180N KOE T062453
KOŁEK DO IZOLACJI DŁ. STREFA ROZPOROWA 10/200MM METAL (250) PREFIX VSU-KI-200N KOE T062454
KOŁEK DO IZOLACJI DŁ. STREFA ROZPOROWA 10/220MM METAL (250) PREFIX VSU-KI-220N KOE T062455
KOŁEK DO IZOLACJI DŁ. STREFA ROZPOROWA 10/260MM METAL (200) PREFIX VSU-KI-260N KOE T062456
KOŁEK DO IZOLACJI DŁ. STREFA ROZPOROWA 10/300MM METAL (200) PREFIX VSU-KI-300N KOE T062457
KOŁEK DO IZOLACJI 10/160mm LFMG (200) PREFIX WKR T091020
KOŁEK DO IZOLACJI 10/180mm LFMG (200) PREFIX WKR T091021
KOŁEK DO IZOLACJI 10/200mm LFMG (200) PREFIX WKR T091022
KOŁEK DO IZOLACJI 10/220mm LFMG (100) PREFIX WKR T091023
KOŁEK DO IZOLACJI 10/260MM LFMG (100) PREFIX WKR T091024
KOŁEK DO IZOLACJI 10/300MM LFMG (100) PREFIX WKR T091025
KOŁEK DO IZOLACJI LFM 10/160MM DŁ. STREFA ROZPOROWA TRZPIEŃ STALOWY (200) PREFIX WKR T058625
KOŁEK DO IZOLACJI LFM 10/180MM DŁ. STREFA ROZPOROWA TRZPIEŃ STALOWY (200) PREFIX WKR T058624
KOŁEK DO IZOLACJI LFM 10/200MM DŁ. STREFA ROZPOROWA TRZPIEŃ STALOWY (200) PREFIX WKR T058623
KOŁEK DO IZOLACJI LFM 10/220MM DŁ. STREFA ROZPOROWA TRZPIEŃ STALOWY (100) PREFIX WKR T058622
KOŁEK DO IZOLACJI LFM 10/260MM DŁ. STREFA ROZPOROWA TRZPIEŃ STALOWY (100) PREFIX WKR T058621
KOŁEK DO IZOLACJI LFM 10/300MM DŁ. STREFA ROZPOROWA TRZPIEŃ STALOWY (100) PREFIX WKR T058620
KOŁEK DO IZOLACJI LMX 10/120MM TRZPIEŃ STALOWY (200) PREFIX WKR T058619
KOŁEK DO IZOLACJI LMX 10/140MM TRZPIEŃ STALOWY (200) PREFIX WKR T058618
KOŁEK DO IZOLACJI LMX 10/160MM TRZPIEŃ STALOWY (200) PREFIX WKR T058617
KOŁEK DO IZOLACJI LMX 10/180MM TRZPIEŃ STALOWY (200) PREFIX WKR T058616
KOŁEK DO IZOLACJI LMX 10/200MM TRZPIEŃ STALOWY (200) PREFIX WKR T058615
KOŁEK DO IZOLACJI LMX 10/220MM TRZPIEŃ STALOWY (100) PREFIX WKR T058614
KOŁEK DO IZOLACJI LMX 10/260MM TRZPIEŃ STALOWY (100) PREFIX WKR T058613
KOŁEK DO IZOLACJI LTX 10/090MM TRZPIEŃ Z TWORZYWA (200) PREFIX WKR T058612
KOŁEK DO IZOLACJI LTX 10/120MM TRZPIEŃ Z TWORZYWA (200) PREFIX WKR T058611
KOŁEK DO IZOLACJI LTX 10/140MM TRZPIEŃ Z TWORZYWA (200) PREFIX WKR T058610
KOŁEK DO IZOLACJI LTX 10/160MM TRZPIEŃ Z TWORZYWA (200) PREFIX WKR T058609
KOŁEK DO IZOLACJI LTX 10/180MM TRZPIEŃ Z TWORZYWA (200) PREFIX WKR T058608
KOŁEK DO IZOLACJI LTX 10/200MM TRZPIEŃ Z TWORZYWA (200) PREFIX WKR T058607
KOŁEK DO IZOLACJI LTX 10/220MM TRZPIEŃ Z TWORZYWA (100) PREFIX WKR T058606
KOŁEK DO IZOLACJI LTX 10/260MM TRZPIEŃ Z TWORZYWA (100) PREFIX WKR T062490
KOŁNIERZ DOCISKOWY KOŁEK Z TALERZEM TDX-90 (100) PREFIX WKR T058605
KOŁNIERZ DOCISKOWY TDP060 (100) PREFIX WKR T058604
TALERZ DOCISKOWY TDXP140 (200) PREFIX WKR T058603
ZAŚLEPKA TERMOIZOLACYJNA KS (100) PREFIX WKR T058602
KOŁEK DO IZOLACJI 10/160mm LFMG (200) PREFIX SIT T090833
KOŁEK DO IZOLACJI 10/180mm LFMG (200) PREFIX SIT T090834
KOŁEK DO IZOLACJI 10/200mm LFMG (200) PREFIX SIT T090835
KOŁEK DO IZOLACJI 10/220mm LFMG (100) PREFIX SIT T090836
KOŁEK DO IZOLACJI 10/260mm LFMG (100) PREFIX SIT T090837
KOŁEK DO IZOLACJI 10/300mm LFMG (100) PREFIX SIT T090838
KOŁEK DO IZOLACJI LFM 10/160MM DŁ. STREFA ROZPOROWA TRZPIEŃ STALOWY (200) PREFIX SIT T056615
KOŁEK DO IZOLACJI LFM 10/180MM DŁ. STREFA ROZPOROWA TRZPIEŃ STALOWY (200) PREFIX SIT T056616
KOŁEK DO IZOLACJI LFM 10/200MM DŁ. STREFA ROZPOROWA TRZPIEŃ STALOWY (200) PREFIX $ SIT T056617
KOŁEK DO IZOLACJI LFM 10/220MM DŁ. STREFA ROZPOROWA TRZPIEŃ STALOWY (100) PREFIX SIT T056618
KOŁEK DO IZOLACJI LFM 10/260MM DŁ. STREFA ROZPOROWA TRZPIEŃ STALOWY (100) PREFIX SIT T056619
KOŁEK DO IZOLACJI LFM 10/300MM DŁ. STREFA ROZPOROWA TRZPIEŃ STALOWY (100) PREFIX SIT T056620
KOŁEK DO IZOLACJI LMX 10/120MM TRZPIEŃ STALOWY (200) PREFIX SIT T056621
KOŁEK DO IZOLACJI LMX 10/140MM TRZPIEŃ STALOWY (200) PREFIX SIT T056622
KOŁEK DO IZOLACJI LMX 10/160MM TRZPIEŃ STALOWY (200) PREFIX SIT T056623
KOŁEK DO IZOLACJI LMX 10/180MM TRZPIEŃ STALOWY (200) PREFIX $ SIT T056624
KOŁEK DO IZOLACJI LMX 10/200MM TRZPIEŃ STALOWY (200) PREFIX $ SIT T056625
KOŁEK DO IZOLACJI LMX 10/220MM TRZPIEŃ STALOWY (100) PREFIX $ SIT T056626
KOŁEK DO IZOLACJI LMX 10/260MM TRZPIEŃ STALOWY (100) PREFIX SIT T056627
KOŁEK DO IZOLACJI LTX 10/090MM TRZPIEŃ Z TWORZYWA (200) PREFIX SIT T056628
KOŁEK DO IZOLACJI LTX 10/120MM TRZPIEŃ Z TWORZYWA (200) PREFIX SIT T056629
KOŁEK DO IZOLACJI LTX 10/140MM TRZPIEŃ Z TWORZYWA (200) PREFIX $ SIT T056630
KOŁEK DO IZOLACJI LTX 10/160MM TRZPIEŃ Z TWORZYWA (200) PREFIX SIT T056631
KOŁEK DO IZOLACJI LTX 10/180MM TRZPIEŃ Z TWORZYWA (200) PREFIX SIT T056632
KOŁEK DO IZOLACJI LTX 10/200MM TRZPIEŃ Z TWORZYWA (200) PREFIX SIT T056633
KOŁEK DO IZOLACJI LTX 10/220MM TRZPIEŃ Z TWORZYWA (100) PREFIX SIT T056634
KOŁNIERZ TALERZ DOCISKOWY TDP060 (100) PREFIX SIT T053397
KOŁNIERZ TALERZ DOCISKOWY TDX-90 (100) PREFIX SIT T053398
KOŁNIERZ TALERZ DOCISKOWY TDXP140 (200) PREFIX # SIT T053396
ZAŚLEPKA TERMOIZOLACYJNA EPS 68/17MM (100SZT) PREFIX SIT T056636
ZAŚLEPKA TERMOIZOLACYJNA EPS GRAFIT 68/17MM (100SZT) PREFIX SIT T057062
ZAŚLEPKA WEŁNA MIN 68/15MM (100SZT) PREFIX SIT T059300