REGULAMIN PROGRAMU AKCJI SPRZEDAŻY "ITALIA SKI"

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami.
2. Program – akcja sprzedażowa, której zasady określa Regulamin.
3. Organizator - SIG sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kamieńskiego 51,30-644 Kraków, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000135964, kapitał zakładowy 33.034.000,00 zł, NIP: 679-27-40-424, REGON: 356579493.
4. Karta podarunkowa Decathlon – karta podarunkowa umożliwiająca dokonywanie transakcji zgodnie z zasadami korzystania zamieszczonymi na stronie https://kartapodarunkowa.decathlon.pl/
5. Wycieczka Włochy – impreza turystyczna zorganizowana zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do Regulaminu.
6. Towary Izolacyjne ISOVER TI (tylko produkty Izolacje Techniczne Isover), ROCKWOOL (tylko otuliny 800), SMAY, K-FLEX, SIG AIRHANDLING; BRINK, CAIROX, CIC, NICZUK, KAIMANN, MERCOR (tylko produkty Pionu Zabezpieczeń Konstrukcji Budowlanych);
Towary Budowlane – PREFIX; SINIAT; CERESIT; OWA; ROCKWOOL (dotyczy produktów: Toprock Super, Superrock, Unirock, Rockmin Plus, Megarock Plus, Multirock Roll, Rocksonic Super, Rockton); BASF/PCI; KOELNER, MODECO, RAWLPLUG; LUBAU; STYROPMIN; BAUMIT; KNAUF INSULATIN (dotyczy produktów wełna szklana); ARMSTRONG; BUDMAT (dot. Profili i akcesoriów do g-k); BLUE DOLPHIN TAPES; FARBY KABE; BELLA PLAST; MONIER BRAAS; SWISS KRONO; FERMACELL; WIENEBERGER (tylko produkty Porotherm); GALECO; BOSTIK; SYSTEEXX; FAKRO, znajdujące się ofercie handlowej Organizatora.
7. Uczestnik – osoba prawna nabywająca Towary na własny rachunek lub osoba fizyczna, działająca jako przedsiębiorca i nabywająca towary na własnych rachunek, albo osoba fizyczna będąca pracownikiem podmiotu nabywającego Towary od Organizatora.


§ 2 Reguły Programu

1. Regulamin zawiera całość zasad, regulujących powstanie uprawnienia Uczestnika do uzyskania nagrody. Uczestnik zobowiązany jest do rejestracji swojego uczestnictwa w Programie, akceptacji Regulaminu oraz określenia w jakim charakterze uczestniczy w Programie - na stronie www.sig.pl/promocje/italia-ski
2. W trakcie trwania Programu Uczestnicy będą mogli nabywać Towary Budowlane oraz Towary Izolacyjne, łącznie zwane „Towarami”.
3. Jeżeli Uczestnik dokona nabycia Towarów za kwotę:
1) powyżej 5.000,00 zł netto (słownie: pięciu tysięcy złotych 00/100) netto, będzie uprawniony do uzyskania nagrody w postaci Karty podarunkowej Decathlon o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych 00/100) brutto
2) powyżej 10.000,00 zł netto (słownie: dziesięciu tysięcy złotych 00/100) netto, będzie uprawniony do uzyskania nagrody w postaci Karty podarunkowej Decathlon o wartości 100 zł (słownie: stu złotych 00/100) brutto;
3) powyżej 20.000,00 zł netto (słownie: dwudziestu tysięcy złotych 00/100) netto, będzie uprawniony do uzyskania nagrody w postaci Karty podarunkowej Decathlon o wartości 200 zł (słownie: dwustu złotych 00/100) brutto;
4) powyżej 30.000,00 zł (słownie: trzydziestu tysięcy złotych 00/100) netto, będzie uprawniony do uzyskania nagrody w postaci Karty podarunkowej Decathlon o wartości 300 zł (słownie: trzystu złotych 00/100) brutto
5) powyżej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100) netto, będzie uprawniony do uzyskania nagrody w postaci Karty podarunkowej Decathlon o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto;
6) powyżej 100.000,00 zł (słownie: stu tysięcy złotych 00/100) netto, będzie uprawniony do uzyskania nagrody w postaci Karty podarunkowej Decathlon o wartości 1000 zł (słownie: tysiąca złotych 00/100) brutto;
7) powyżej 150.000,00 zł (słownie: stu pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100) netto, będzie uprawniony do uzyskania nagrody w postaci Karty podarunkowej Decathlon o wartości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto albo Wycieczki na narty do Włoch dla 1 osoby;
8) powyżej 300.000,00 zł (słownie: trzystu tysięcy złotych 00/100) netto, będzie uprawniony do uzyskania nagrody w postaci Karty podarunkowej Decathlon o wartości 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) brutto albo Wycieczki na narty do Włoch dla 2 osób;
9) powyżej 300.000,00 zł (słownie: trzystu tysięcy złotych 00/100) netto za każdy kolejny zakup za 150.000 zł (słownie: stu pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100) netto, będzie uprawniony do uzyskania nagrody w postaci Karty podarunkowej Decathlon o wartości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto albo Wycieczki na narty do Włoch dla 1 osoby;
- pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika pozostałych wymagań określonych Regulaminem.
4. Kwota nabycia w rozumieniu Regulaminu to suma wszystkich cen netto określonych na umowach sprzedaży Towarów, zawartych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w okresie trwania Programu, tj. w okresie od 1 października 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. Wartość sprzedaży liczy się wedle kwot i ilości wynikających z wystawionych w związku ze sprzedażą fakturach VAT. Do kwoty nabycia nie wlicza się cen netto tych Towarów, które Uczestnik zwrócił do Organizatora z uwagi na zmianę zawartej umowy sprzedaży.
5. Jeżeli Uczestnik zgłosił swój udział w konkursie jako osoba zatrudniona przez podmiot nabywający Towary od Organizatora, kwotą nabycia w rozumieniu Regulaminu jest suma cen netto określonych na wszystkich umowach sprzedaży Towarów, przy zawarciu których Uczestnik ten działał jako samodzielny przedstawiciel podmiotu, który go zatrudnia, zawartych pomiędzy Organizatorem a podmiotem zatrudniającym tego Uczestnika, w okresie trwania Programu, tj. w okresie od 1 października 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. Osoba fizyczna będąca pracownikiem podmiotu nabywającego Towary od Organizatora, będąca Uczestnikiem Programu zobowiązuje się poinformować pracodawcę o udziale w Programie i o jego zasadach.
6. Nabycie uprawnienia do uzyskania nagrody związanej ze zrealizowaniem wyższej kwoty nabycia wyłącza możliwość uzyskania nagrody związanej ze zrealizowaniem niższej kwoty nabycia. Jeżeli Uczestnik uprawniony do uzyskania nagrody związanej ze zrealizowaniem wyższej kwoty nabycia zawnioskuje do Organizatora o uzyskanie nagrody związanej ze zrealizowaniem niższej kwoty nabycia w miejsce nagrody związanej ze zrealizowaniem niższej kwoty nabycia, decyzja w tym przedmiocie należy wyłącznie do Organizatora.
7. W sytuacji gdy rejestracji dokona osoba prawna lub osoba fizyczna, działająca jako przedsiębiorca i nabywająca Towar na własny rachunek a także pracownik w/w podmiotów, Nagroda po spełnieniu warunków Regulaminu przysługuje w pierwszej kolejności osobie prawnej lub osobie fizycznej, działającej jako przedsiębiorca i nabywającej Towar na własny rachunek, chyba, że podmioty te dokonają z pracownikami innych ustaleń i poinformują o powyższym Organizatora w terminie do dnia 31.01.2019 r. Jeżeli w okresie trwania Programu Uczestnik nabędzie prawo do nagrody, w terminie od dnia 15.01.2019 do dnia 15.02.2019 r. zobowiązany jest przesłać do Organizatora wypełniony Formularz Odbioru Nagrody przez link, który dostępny będzie od dnia 15.01.2019 r. Brak odesłania owego formularza we wskazanym terminie poczytywać się będzie jako zrzeczenie się prawa do otrzymania nagrody.
8. Jeżeli Uczestnik nabył uprawnienie do uzyskania jakiejkolwiek nagrody ma on prawo skorzystać z opcji dopłaty i w zamian nagrody do uzyskania której był uprawniony w związku ze zrealizowaniem konkretnej kwoty nabycia, uzyskać uprawnienie do nabycia nagrody w postaci Wycieczki do Włoch dla 2 osób albo Wycieczki do Włoch dla 1 osoby - z zastrzeżeniem punktu poniższego.
9. Skorzystanie z opcji dopłaty przez Uczestnika polega na zawarciu przez Uczestnika umowy z podmiotem organizującym będącą nagrodą Wycieczkę, polegającej na zobowiązaniu do zapłaty kwoty pieniężnej, stanowiącej 2% takiej kwoty nabycia, której zrealizowanie spowodowałoby nabycie uprawnienia do uzyskania nagrody związanej ze zrealizowaniem wyższej kwoty nabycia, a na podstawie której to umowy Uczestnik będzie partycypował w kosztach owej Wycieczki. Organizator podejmie działania celem skoordynowania zawarcia umowy o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Skorzystanie z opcji dopłaty będzie niemożliwe jeżeli limit Wycieczek do Włoch zostanie wyczerpany
10. Umowę o której mowa w §2 ust. 9 powyżej należy zawrzeć do dnia 15.02.2019.
11. W przypadku, jeżeli sposób wypełnienia formularza, o którym mowa w §2 ust. 11 Regulaminu, w szczególności w zakresie wyboru sposobu opodatkowania nabycia nagrody przez Uczestnika, Organizator narażony byłby na odpowiedzialność podatkową, cywilną lub karnoskarbową, Organizator ma prawo do samodzielnego skorygowania wspomnianego formularza.
12. Nagroda przysługująca Uczestnikowi zostanie mu wydana w terminie do 30.04.2019.
13. Dodatkowo, aby uzyskać uprawnienie do otrzymania nagrody Uczestnik, lub podmiot który zatrudnia Uczestnika, musi:
1) nie być w zwłoce z zapłatą jakichkolwiek wierzytelności względem Organizatora;
2) spełnić w terminie wszystkie świadczenia Uczestnika, jako kupującego, wynikających z zawarcia umów sprzedaży, których wartość, zgodnie z §2 ust. 4 powyżej, podlega sumowaniu dla celów Programu.
14. Otrzymanie nagrody Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić na dwóch egzemplarzach Protokołu Przyjęcia Nagrody, jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
15. Organizator nie jest odpowiedzialny za okoliczności uniemożlwiające faktyczne skorzystanie z Wycieczki do Włoch, które były niezależne od działań Organizatora, w szczególności odwołanie lotu lub odstąpienie przez biuro podróży od organizacji imprezy turystycznej. W przypadku uzyskania prawa do nabycia Wycieczki na narty do Włoch Organizator odpowiada wyłącznie za zawarcie umowy o imprezę turystyczną na rzecz Uczestnika.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być składane wyłącznie na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej do dnia 15.02.2019 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje doręczone po tej dacie nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
2. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian w Regulaminie, wstrzymania Programu, jego przedłużenia lub zawieszenia na czas określony.
4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu. Wszelkie materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Programu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
7. Regulamin dostępny jest w punktach sprzedaży Organizatora oraz na stronie www.sig.pl.
8. Organizator oświadcza, iż z uwagi na konieczność spełnienia obowiązków ciążących na nim z tytułu organizacji Programu, będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującym prawem. Organizator, w celu realizacji swoich obowiązków, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Katarzynie Pisarik, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Pisarik Agencja Reklamowa Motive oraz Annie Kruk , Elwirze Salamon, Grzegorzowi Licznerskiemu, wspólnikom New Point Incentive Travel s.c.

Organizator:
SIG. Sp. z o.o.