REGULAMIN PROMOCJI SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2022
FERMACELL Jastrychy

I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja, organizowana przez SIG sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gen. H. Kamieńskiego 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135964, o kapitale zakładowym 33.034.000 zł., posiadającą REGON: 356579493 oraz NIP: 679-27-40-424, zwaną Organizatorem Promocji.
2. Promocja odbywa się w Oddziałach Organizatora Promocji. Promocja rozpoczyna się w dniu 1.08.2022r. i trwa do dnia 30.09.2022r. lub do wyczerpania zapasu softshelli.
3. Uczestnikiem Promocji może być każdy podmiot nabywający towary od Organizatora Promocji, z wyłączeniem konsumentów.
4. W ramach Promocji Uczestnicy Promocji będą mogli nabyć prawo do zakupu oferowanych przez Organizatora Promocji Softhelli Hi-Tec po promocyjnej cenie. Rodzaj oferowanych softshelli zależy wyłącznie od Organizatora Promocji, w szczególności od dostępności softshelli w magazynie oddziału Organizatora Promocji w jakim Towary nabywa Uczestnik Promocji.


II. Zasady Promocji:

1. W okresie trwania promocji, w ramach sprzedaży premiowej, Uczestnik Promocji za każdy zafakturowany zakup produktów wykazanych poniżej w załączniku nr 1 w za kwotę 3500 zł netto będzie mógł nabyć softsell Hi-Tec (damski lub męski) za 1 zł netto.
2. Organizator Promocji prześle softshelle do wskazanego przez Uczestnika Promocji oddziału przedsiębiorstwa Organizatora Promocji w terminie do 20 dni roboczych od zakończenia promocji
3. Softshelle zostaną wydane wyłącznie temu Uczestnikowi, który spełnił warunki w &II pkt. 1.
4. Po otrzymaniu Softshelli Uczestnik Promocji zostanie zafakturowany przez SIG na kwotę 1 zł netto x ilość otrzymanych softshelli
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika z przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających zakup towarów ( faktury VAT, dokumenty WZ).
6. Po uzyskaniu softshelli, zakupy produktów dokonanych przez Uczestnika Promocji dla potrzeb opisanej w niniejszym Regulaminie sprzedaży premiowej zerują się, a Uczestnik Promocji po osiągnięciu odpowiedniego progu zakupów może uzyskać kolejny softshell.
7. Uczestnik, który do dnia 10.10.2022 r. nie poda ilości, rodzaju i rozmiaru nagrody, które zgodnie z niniejszym regulaminem ma prawo nabyć oraz ich rozmiarów, traci prawo do nabycia softshelli.


III. Postanowienia końcowe:

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane wyłącznie na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej do dnia 15.10.2022 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje doręczone po tej dacie nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
2.Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację jego zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian w Regulaminie, wstrzymania Promocji, jej przedłużenia lub zawieszenia na czas określony. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora Promocji.
7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Promocji i w Oddziałach Organizatora Promocji.

.....

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2022
Fermacell

Promocja dotyczy poniższych produktów:

Produkty FERMACELL promocja SIERPIEŃ - Indeks SIG:
Klej do jastrychów FERMACELL 1 kg - T043210
Element jastrychowy FERMACELL 2E11 20/500/1500 mm - T000966
Element jastrychowy FERMACELL 2E22 25/500/1500 mm - T000968
Element jastrychowy FREMACELL pilśnia 10 mm 30/500/1500 mm - T011309
PŁYTA FERMACELL ELEM. JASTRYCH. 1500/500/35 WEŁNA10 FERMACELL - T070201
Klej do elementów jastrychowych FERMACELL GREENLINE 1 kg - T054468
Element jastrychowy FERMACELL 2E32 wełna mineralna 10 mm 30/500/1500 mm - T000971
Element jastrychowy FERMACELL 2E31 pilśnia 10 mm 30/500/1500 mm - T035075
PODSYPKA 50L (30SZT/PAL) FERMACELL - T000989
WKRĘT FERMACELL 3.9/19 (1000) FERMACELL - T001473
WKRĘT FERMACELL 3.9/19 (250) FERMACELL - T001472
WKRĘT FERMACELL 3.9/22 (250) FERMACELL - T001474
WKRĘT FERMACELL 3.9/22 (1000) $ FERMACELL - T001475


Kraków, dnia 1.08.2022r.
ORGANIZATOR PROMOCJI: SIG Sp. z o.o.